Rozhodnutie – Obec Trhová Hradskás (zverejnené dňa 12.12.2014)

Upovedomenie o začatí konania – Obec Trhová Hradská (zverejnené dňa 03.12.2014)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – JUDr. Jozef Horváth a Katarína Horváthová rod. Marcellová  (zverejnené dňa 06.10.2014)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Benjamin Gaál a Katarína Gaálová rod. Vajdová (zverejnené dňa 06.10.2014)

Dodatok č. 3 k Zmluve – Obec Trhová Hradská – Tihifol (zverejnené dňa 30.09.2014)

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia – Obec Trhová Hradská – AGRO Cereal s.r.o. (zverejnené dňa 18.09.2014)

Zámenná zmluva – Obec Trhová Hradská – Heizer Szabolcs a Zuzana Heizer rod. Matusová (zverejnené dňa 17.07.2014)

Výzva na predloženie ponuky – Obec Trhová Hradská – Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zverejnené dňa 30.05.2014)

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Obec Trhová Hradská (zverjnené dňa 20.05.2014)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Ján Pápai a Simoneta Matusová rod. Matusová (zverejnené dňa 19.05.2014)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Takács Tibor a Ingrid Takács rod. Kubiková  (zverejnené dňa 19.05.2014)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Arnold Házi a Erika Háziová rod. Kántorová (zverejnené dňa 19.05.2014)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Ján Jakab a Edita Jakabová, rod. Sesztáková (zverejnené dňa 19.05.2014)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Bognárová Gabriela rod. Bognárová, Bognár Andor, Eva Bognárová rod. Kovácsová, Lélyová Vilma rod. Bognárová, Bognár Tibor, Bognárová Eva rod. Mériová (zverejnené dňa 16.05.014)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Július Hervay a Mária Hervayová, rod. Némethová (zverejnené dňa 14.05.2014)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Ing. Kristián Kovács (zverejnené dňa 14.05.2014)

Zmluva o koncesii na energetické služby pre objekty ZŠ a OÚ v obci Trhová Hradská – KOOR, s.r.o. (zverejnené dňa 13.05.2014)

Zmluva – Obec Trhová Hradská – KOOR, s.r.o. – Príloha č. 1 – Ponuka (zverejnené dňa 13.05.2014)

Zmluva – Obec Trhová Hradská – KOOR, s.r.o. – Príloha č. 2 – Zmluva o spolupráci na vybudovanie a riadenie technológie na energ.služby (zverejnené dňa 13.05.2014)

Zmluva – Obec Trhová Hradská – KOOR, s.r.o. – Príloha č. 3 – Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy (zverejnené dňa 13.05.2014)

Zmluva – Obec Trhová Hradská – KOOR, s.r.o. – Príloha č. 4/1 – Zmluva o energ.službe OÚ Trhová Hradská (zverejnené dňa 13.05.2014)

Zmluva – Obec Trhová Hradská – KOOR, s.r.o. – Príloha č. 4/2 – Zmluva o energ.službe ZŠsMŠ Attilu Józsefa s VJM (zverejnené dňa 13.05.2014)

Zmluva – Obec Trhová Hradská – KOOR, s.r.o. – Príloha č. 5 – Časový harmonogram (zverejnené dňa 13.05.2014)

Zmluva – Obec Trhová Hradská – KOOR, s.r.o. – Zoznam verejných objektov (zverejnené dňa 13.05.2014)

Zmluva o účte Komunal – Obec Trhová Hradská – Slovenská sporiteľňa, a.s. (zverejnené dňa 03.05.2014)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Poradenské služby v oblasti externého manažmentu projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ (zverejnené dňa 14.04.2014)

Všeobecne záväzné nariadenia obce Trhová Hradská (zverejnené dňa 09.04.2014)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – Obec Trhová Hradská (zverejnené dňa 07.04.2014)

Upovedomenie o začatí konania – Obec Trhová Hradská – Mgr. Štefan Domonkos (zverejnené dňa 03.04.2014)

Zámenná zmluva – Obec Trhová Hradská – Nagy Arpád, rod. Nagy (zverejnené dňa 02.04.2014)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (zverejnené dňa 31.03.2014)

Dodatok č. 2 k Zmluve uzavretej podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 10.11.2011 Obec Trhová Hradská – Tihifol (zverejnené 28.03.2014)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Ladislav Zsoldos – Gizela Zsoldosová rod. Bugárová (zverejnené dňa 25.03.2014)

Dodatok č.1 k zmuve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Obec Trhová Hradská – Ministerstvo životného prostredia SR (zverejnené dňa 24.03.2014)

Upovedomenie o začatí konania – Obec Trhová Hradská – Materik s.r.o. (zverejnené dňa 18.03.2014)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Zsolt Házi, rod. Házi – Attila Házi, Ing., rod. Házi (zverejnené dňa 17.03.2014)

Rozhodnutie – Obec Trhová Hradská – Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno (zverejnené dňa 10.03.2014)

Upovedomenie o začatí konania – Obec Trhová Hradská (zverejnené dňa 14.02.2014)

Upovedomenie o začatí konania – Obec Trhová Hradská – PPD Trhové Mýto (zverejnené dňa 10.02.2014)

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 22.4.2011 (Zverejnené dňa 06.02.2014)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Západoslovenská distribučná, a.s. (zverejnené dňa 30.01.2014)

Zmlulva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien – Obec Trhová Hradská – Západoslovenská distribučná, a.s. (zverejnené dňa 27.01.2014)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Andrea Takácsová rod. Darnayová a Attila Bartalos (zverejnené dňa 21.01.2014)

Mandátna zmluva č. 50/002/14 – Obec Trhová Hradská – Prima banka Slovensko, a.s. (zverejnené dňa 17.01.2014)

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – Nadstavba domu služieb – Obec Trhová Hradská – Gabriel Frühvald- Stavebniny (zverejnené dňa 15.01.2014)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Mgr. Lóránt Kálmán (zverejnené dňa 09.01.2014)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Kálmán Ladislav (zverejnené dňa 08.01.2014)

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – Obec Trhová Hradská – Gabriel Frühvald- Stavebniny (zverejnené dňa 30.12.2013)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trhová Hradská č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľností (zverejnené dňa 17.12.2013)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trhová Hradská č. 2/2013 o miestnej dani za psa (zverejnené dňa 17.12.2013)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trhová Hradská č. 3/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (zverejnené dňa 17.12.2013)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trhová Hradská č. 4/2013 o miestnej dani za predajné automaty (zverejnené dňa 17.12.2013)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trhová Hradská č. 5/2013 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje (zverejnené dňa 17.12.2013)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trhová Hradská č. 6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (zverejnené dňa 17.12.2013)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Západoslovenská energetika, a.s. (zverejnené dňa 23.12.2013)

Zmluva o nadstavbe bytov a o rekonštrukčných prác – Obec Trhová Hradská – Gabriel Frühvald- Stavebniny (zverejnené dňa 17.12.2013)

Zmluva o nájme pozemku – Obec Trhová Hradská – Gabriel Frühvald- Stavebniny (zverejnené dňa 17.12.2013)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Gabriel Földes a Brigita Földes rod. Takácsová (zverejnené dňa 09.12.2013)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Mgr. Rajmund Rédvai a Beata Rédvai rod. Deáková (zverejnené dňa 29.11.2013)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Natália Takácsová rod. Takácsová (zverejnené dňa 29.11.2013)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Andor Bognár a Eva Bognárová rod. Kovácsová (zverejnené dňa 29.11.2013)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Ing. Kristián Kovács (zverejnené dňa 29.11.2013)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Szalayová G., Lőrinczová Z., Nagyová P., Szombathyová M., Orbán V., Kálmánová A., Kálmánová T., Feketeová G., Horváthová C., Grófová M. (zverejnené dňa 27.11.2013)

Upovedomenie o začatí konania – Obec Trhová Hradská – Ladislav Kovács (zverejnené dňa 15.11.2013)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Peter Kovács a Orsolya Kovácsová, Mgr. rod. Simonová

Upovedomenie o začatí konania – Obec Trhová Hradská – Andrej Nagy

Zmluva o zriadení vecných bremien – Obec Trhová Hradská – Západoslovenská distribučná, a.s. (zverejnené dňa 29.10.2013)

Dodatok č.2 – 4 -5 – 1 – 6/2013 k Zmluve o nájme bytového domu

Dohoda o hromadnej platbe pre Životné prostredie – Zamestnávateľská zmluva – Obec Trhová Hradská – ING Životná poisťovňa, a.s. (zverejnené dňa 29.10.2013)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Anna Ondrášová, rod. Zanechalová (zverejnené dňa 17.10.2013)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Západoslovenská energetika, a.s. (zverejnená dňa 01.10.2013)

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania – Obec Trhová Hradská – Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési-ág Kistérség (zverejnené dňa 23.9.2013)

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve zo dňa 25.02.2011 – Obec Trhová Hradská – PP&P Co., s.r.o. (zverejnené dňa 07.11.2013)

Zmluva č. 1/2013 o nájme – Obec Trhová Hradská – FEMINA RELAX, s.r.o. (zverejnené dňa 10.09.2013)

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Ingrid Győriová (zverejnené dňa 09.09.2013)

Výzva na predkladanie cenových ponúk (zverejnené dňa 20.08.2013)

Zámenná zmluva – Obec Trhová Hradská – Alžbeta Kálmánová (zverejnené dňa 09.08.2013)

Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Obec Trhová Hradská – Intervyt-Ingrid Győriová

Dodatok č.1 k zmluve – Obec Trhová Hradská – TIHIFOL (zverejnené dňa 28.6.2013)

Upovedomenie o začatí konania

Dodatok k nájomnej zmluve o nájme bytového domu – Nyilfa Tibor

Dodatok k nájomnej zmluve o nájme bytového domu – Preisinger Tibor

Dodatok k nájomnej zmluve o nájme bytového domu – Szalaiová Mária

Dodatok k nájomnej zmluve o nájme bytového domu – Tóth Štefan – Tóth Beata

Dodatok k nájomnej zmluve o nájme bytového domu – Rácz Peter – Ráczová Eva

Dodatok k nájomnej zmluve o nájme bytového domu – Attila Károlyi – Melinda Nagyová

Dodatok k nájomnej zmluve o nájme bytového domu – Szajkoová Darina

Dodatok k nájomnej zmluve o nájme bytového domu – Hájos Attila – Hájosová Kristína

Dodatok k nájomnej zmluve o nájme bytového domu – Marczell Zsolt – Marczellová Zuzana

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Balogh Štefan, Baloghová Aneta, rod. Szüllöová

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Arpád Takács, Mária Takácsová, rod. Lelkesová

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Štefan Madarász, Katarína Madarászová, rod. Bartalosová

Kúpna zmluva – Obec Trhová Hradská – Tibor Márik, Andrea Máriková, rod. Sidóová

Zámer – zameniť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní služieb č. 110901 a jej dodatku č. 1 – Obec Trhová Hradská – Regionálna rozvojová agentúra ISTER /zverejnené dňa 24.5.2013/

Faktúra – č. 2013038 – Obec Trhová Hradská – VIATOP s.r.o. /zverejnené dňa 20.5.2013/